Wycena nieruchomości

Wykonuję usługi w zakresie profesjonalnej wyceny nieruchomości oraz związane z badaniem rynku nieruchomości. Moi Klienci mogą liczyć na rzetelność, terminowość a także na zachowanie poufności.

Co to jest?

Wycena nieruchomości jest procesem określenia wartości prawa do działki gruntu - także wraz z zabudową, lokalu lub budynku. Metodyka wyceny, jej przebieg i wymogi są szczegółowo unormowane w przez przepisy prawa oraz standardy zawodowe i kodeks etyki rzeczoznawców majatkowych. Dlatego może się tym zajmować jedynie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w tym zakresie oraz specjalistyczną wiedzę.

Dokumentem powstającym w wyniku procesu wyceny jest operat szacunkowy. Prawidłowo sporządzony operat zawiera nie tylko wynik szacowania ale też charakterystykę wycenianej nieruchomości, podstawy i opis zastosowanej metody wyceny oraz tok obliczeń. Jest on opinią rzeczoznawcy o wartości danej nieruchomości lub określonego prawa.

W jakim celu?

Cele dla jakich dokonuje się wyceny mogą być różne. Niektóre z nich są narzucone przez przepisy prawa. Inne wynikają z potrzeb oszacowania rentowności inwestycji.
Do takich celów należą:

 1. zabezpieczenie kredytów bankowych,
 2. ustalenie ceny w transakcyjną kupna-sprzedaży
 3. wykup lokalu przez najemcę
 4. cele skarbowo podatkowe i amortyzacyjne
 5. postępowania sądowe i komornicze
 6. postępowania wywłaszczeniowe i odszkodowawcze
 7. ustalenia wartości służebności, w tym przesyłu
 8. podział majątku, zniesienie współwłasności
 9. uzyskanie rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. mienie zabużańskie)
 10. ubezpieczenia majątkowe
 11. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 12. ustalenie wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 13. ustalenie wartości nakładów poniesionych na nieruchomości
 14. indywidualne cele inwestora

Dla kogo?

Operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców są wykorzystywane przez organy administracji publicznej, sądy, komorników, notariuszy, użytkowników wieczystych, najemców, prywatnych inwestorów, osoby kupujące i sprzedające nieruchomości oraz płacące związane z tym podatki.

Region

Obszar mojej działalności to przede wszystkim Lublin, powiat lubelski i lubartowski oraz teren województwa lubelskiego.

Ile to kosztuje?

Koszt świadczenia usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie czynników takich jak np. rodzaju nieruchomości, celu i zakresu wyceny, położenia nieruchomości, kompletności dostarczonej dokumentacji nieruchomości, wymaganego termin realizacji opracowania.

Dodatkowe informacje

Posiadam ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu będące gwarancją bezpieczeństwa świadczonych usług.

Do ceny nie doliczam podatku VAT.

Certyfikaty i szkolenia

Jako rzeczoznawca majątkowy stale doskonalę swoje kwalifikacje.

Potrzebne dokumenty do sporządzenia operatu szacunkowego

Wycena nieruchomości to zadanie wymagające nie tylko fizycznych oględzin nieruchomości ale też zbadania jej stanu prawnego. Dlatego potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, których dostarczenie spoczywa na Zamawiającym.

Zamawiający może też zlecić uzyskanie lub sporządzenie protokołu z przeglądania większości z nich rzeczoznawcy majątkowemu.

Nieruchomość lokalowa mieszkalna lub użytkowa (odrębne prawo własności)

 1. numer księgi wieczystej lokalu umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 2. numer księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 3. zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 1. jeżeli lokal posiada księgę wieczystą - numer księgi wieczystej lokalu umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 2. numer księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 3. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu)

 1. numer księgi wieczystej umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 2. kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań

Nieruchomość zabudowana

 1. numer księgi wieczystej umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 2. kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów
 4. dokumentacja techniczna budynku
 5. pozwolenie na budowę
 6. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań
 7. pozwolenie na użytkowanie

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji

 1. numer księgi wieczystej umożliwiający sprawdzenie jej treści w Elektronicznej Księdze Wieczystej lub może być potrzebny - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej
 2. kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 3. wypis z ewidencji gruntów
 4. dokumentacja techniczna budynku
 5. pozwolenie na budowę
 6. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań

Architektura wnętrz

Projektowanie ukłądu wnętrza, pomoc w doborze kolorów i stylów.

Moją specjalnością jest kamień naturalny i wszystko co można z niego zrobić - łazienki, kuchnie, posadzki, schody, kominki a nawet ołtarze i pomniki. Wpsółpracuję w tym zakresie z firmą Trykacz (www.trykacz.pl) i Ocean Stone (oceanstone.pl).

Architektura krajobrazu

Moje wykształcenie - magister inżynier architektury krajobrazu.

Oferuję kompleksowe wykonanie projektów terenów zieleni - projekty koncepcyjne, wykonawcze, pomoc w doborze roślin.

Ogród często dedecyduje o wyglądzie domu. Dlatego nie warto traktwać go po macoszemu.

Kontakt

Genius Loci - Maciej Smaga

ul. Willowa 21/33
20-819 Lublin
NIP 712-241-77-04
REGON 061666993

tel. +48 607 698 935
maciej@smaga.biz.pl